Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGŁOSZENIA   \  INFORMACJE

    OGŁOSZENIA

                                                 Bolesławiec, 17.12.2014r.

   

  Zawiadomienie

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr3 w Bolesławcu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
  w przetargu „ Na najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki” .

  Do przetargu przystąpił jeden oferent : firma AGMA Agnieszka Mancewicz, 59-700 Bolesławiec
   ul. Dolne Młyny 60.

  Stawka wywoławcza: 1,72 zł/m2

  Stawka wynegocjowana : 3,75 zł/m2

  Dyrektor szkoły Barbara Dąbrowska-Bugaj

    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2014-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenia

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki  przy ul. Ceramicznej 5 w Bolesławcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

   

   

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na miesięczną stawkę czynszu.

  Przeznaczony do oddania w najem lokal użytkowy znajduje się w budynku przy ul. Ceramicznej 5 w Bolesławcu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość jest przeznaczona na usługi oświaty i przeznaczenie uzupełniające: działalność nieuciążliwa, w tym obsługa stołówki szkolnej. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

  2. Opis lokalu:

  Pomieszczenie o łącznej powierzchni 42,9 m2, składa się z pomieszczeń:

  - magazynu zasobów-3 m2

  - magazyn mycia termosów -4,7 m2

  - przygotowalnia wstępna – 4,5 m2

  - zmywalnia naczyń – 7,6 m2

  - Wydawalnia posiłków - 8,5 m2

  - szatni personelu - 4,6 m2

  - korytarz – 7,6 m2

  - WC – personelu - 2,4 m2

  Lokal posiada ogrzewanie , pod liczniki wody , energii elektrycznej  i  osobne wejście .

  3. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

  Lokal przeznaczony na prowadzenie stołówki – wydawanie posiłków gotowych z możliwością świadczenia usług dla ludności w tym zakresie.

  Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu na miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej. Minimalne stawki czynszu określone są w Zarządzeniu nr 487/2010 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 grudnia 2010r.

  4. Termin zagospodarowania lokalu:

  Do 02.01.2015r.po podpisaniu umowy.

  5. Wysokość opłat z tytułu najmu:

  Na wysokość opłat składają się : wylicytowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, opłaty za media i amortyzacja sprzętu będącego na wyposażeniu stołówki.

  6. Termin wnoszenia opłat

  Opłaty wnosi się na konto bankowe wynajmującego tj. Szkoły Podstawowej Nr3 w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5    do 20-stego każdego miesiąca .

  7. Zasady aktualizacji opłat:

  Zgodnie z treścią zapisów w umowie najmu.

  8. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi  1,72 zł
  ( słownie : jeden złoty 72/100 )

  9. Przetarg odbędzie się  16.12.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr3
  w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5

  Osoby wyrażające chęć  obejrzenia lokalu mogą zgłosić się w godz. 9-10 do sekretariatu szkoły
  tel. 75 734 84 72.

   

   

  Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej:

  www.sp3.boleslawiec.pl

  Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Dyrektor Szkoły

  Barbara Dąbrowska-Bugaj

   

    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2014-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra