Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 •       -- Statut
        -- Dokumenty szkolne
        -- Przedmiot działalności i kompetencje
        -- Regulamin organizacyjny
        -- Tryb działania jednostki organizacyjnej
        -- Procedury obowiązujące w SP 3
        -- Schemat organizacyjny
        -- Nagrody, odznaczenia, certyfikaty
        -- Zarządzenia
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI   \  REGULAMIN ORGANIZACYJNY

    Regulamin organizacyjny SP 3

  Regulamin organizacyjny SP 3

    udostępnił Elżbieta Zielonka dnia 2011-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    REGULAMIN RADY RODZICÓW

  Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 3

   

    udostępnił E. Zielonka dnia 2012-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin najmu pomieszczeń w szkole.

  Regulamin najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3

    udostępnił E. Zielonka dnia 2012-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  REGULAMIN  ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

   

   

   

  I.                     Podstawy opracowania regulaminu

   

    Zasady tworzenia  Zakładowego  Funduszu Świadczeń Socjalnych  i zasady gospodarowania środkami Funduszu określają następujące przepisy :

  -          ustawa z dnia 4 marca 1994 o ZFŚS ( Dz. U. 1996 Nr 70 poz. 335 , Nr 118 poz. 561, Nr 139 poz. 647, nr 147 poz. 686,  Dz. U. 1997 Nr 82 poz. 518, Nr 121 poz. 770, Dz. U. 1998 Nr 75 poz. 486, Nr 113 poz. 717.

  -          Ustawa z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Dz. U. Nr 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami

  -          art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych       (Dz. U. Nr 155 poz. 1014

  -          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS Dz. U. Nr 43 poz. 168 z 1995 , Nr 19 poz. 94 z 1997 Nr 134 poz. 889 oraz rozporządzenie z dnia 22 października  1998 r. w spawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 134 poz. 876 )

  -   Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 14.09.2004 r. w sprawie wysokości    minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 roku ( Dz. U. 2001 poz. 2062

   

   

  II. Postanowienia ogólne :

   

   

  Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo – finansowy Załącznik nr 1 , który opracowuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Decyzje w sprawie uzgodnienia regulaminu jak również przyznania ulgowej usługi lub świadczenia dofinansowanego z Funduszu wymagają uzgodnienia z zakładowymi związkami zawodowymi.

  Kwoty naliczanego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy wraz ze zwiększeniami podlegają przekazaniu na odrębny rachunek funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem odpowiedzialność ponosi pracodawca, główny księgowy oraz członkowie Komisji Socjalnej.

  Osoba ubiegająca się o przyznanie ulgowej usługi lub świadczenia z Funduszu zobowiązana jest złożyć wniosek w sekretariacie szkoły. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem posiedzeń Komisji ZFŚS , który umieszczony będzie na tablicy informacyjnej ( za wyjątkiem przypadków losowych, które to rozpatrywane będą w trybie pilnym ).

   

  Wniosek o przyznanie usługi lub świadczenia wypełniony wg wzoru załączonego do regulaminu z wyliczoną wysokością dochodu na osobę w rodzinie. Załącznik nr 2

  Mianem dochodu określa się wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów
  ( wyrok sądowy lub ugoda sądowa ) oraz składek ZUS. W dochody uwzględnia się kwotę alimentów otrzymywanych na rzecz dzieci ( wyrok sądowy lub ugoda sądowa).

   

  III. Przeznaczenie Funduszu

   

  Środki ZFŚS są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej organizowanej przez pracodawcę, a zwłaszcza na :

  a)       krajowe  wczasy turystyczne , profilaktyczno - lecznicze , rodzinne zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną i posiadającą rachunek lub inny dowód potwierdzający wysokość poniesionych kosztów i czas trwania wczasów

  b)       krajowy wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów, wczasów wypoczynkowych oraz wyjazdów klimatycznych połączonych z nauką
  ( zielone szkoły ) lub leczeniem.

  c)       wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, potwierdzony kartą urlopową ( pracownicy niepedagogiczni )

  d)       działalność kulturalno - oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych

  e)       działalność sportowo - rekreacyjną organizowaną w postaci różnorodnych form rekreacji ruchowej, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych

  f)        wypoczynek w dni wolne od pracy organizowany w formie turystyki grupowej ( wycieczki krajowe )  

  g)       udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej ( bony towarowe, paczki żywnościowe, zapomogi pieniężne )

  h)       udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe ( warunki określone w umowie )

   

  IV. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

   

  • Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  • Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

   

  • Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych.

   

  • Emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu pracy.

   

  • Członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów.

   

  • Do uprawnionych członków rodzin zalicza się dzieci (własne, współmałżonka, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18 , a jeżeli kształcą się do ukończenia 25 lat) oraz współmałżonków.

   

   

  V Ogólne zasady przyznawania ulgowych świadczeń

   

   

  1.         Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi.  Osoby , których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie.

   

  2.         Załatwiane odmownie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna.

   

   

  3.         W razie stwierdzenia, że osoba uprawniona złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przeznaczoną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, straci ona prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne 2 lata. ( W szczególnie uzasadnionych wypadkach pracodawca może przyznać niektóre świadczenia tylko dzieciom tej osoby).

   

   

  4.         Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do wypłaty przyznanego im ekwiwalentu na wypoczynek organizowany we własnym zakresie jest karta urlopowa wystawiona na co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

   

   

  5.         Priorytety w przyznawaniu świadczeń oraz wysokość dopłaty z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Dotyczy to również pomocy na cele mieszkaniowe.

   

   

  6.         Osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, mogą uzyskać pomoc bezzwrotną ( zapomogę ) w max wysokości przewidzianej w regulaminie oraz max dopłaty do wszystkich rodzajów usług i świadczeń organizowanych przez zakład pracy.                                      

  ( w drodze wyjątku - w/w osoby mogą uzyskać max kwotę pomocy przewidzianej w regulaminie podwyższoną o 50% )  jednak nie częściej  niż 2 razy w roku.

   

  7.         Podstawą przyznania pomocy z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej poparty jej oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz wyliczoną wysokością dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

   

   

   

   

  VI. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń socjalnych.

   

   

  1.        W zakresie świadczeń urlopowych - zgodnie z Kartą Nauczyciela art.53 .

   

   

  2.        W zakresie wypoczynku zorganizowanego lub wypoczynku indywidualnego tzw. „wczasów pod gruszą” dofinansowanie dla pracowników niepedagogicznych oraz emerytów  co roku, natomiast dla nauczycieli co dwa lata w ramach posiadanych środków, zgodnie z tabelą – Załącznik nr 3 Powyższa tabela będzie podlegać corocznej waloryzacji zgodnej z ogłoszonym minimalnym wynagrodzeniem w danym roku.

  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku oraz oświadczenie o dochodach za okres ostatnich trzech miesięcy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne. Osoby uprawnione składają wnioski do dnia 15 września danego roku.

   

   

  3.        W zakresie wypoczynku dzieci - całkowity lub częściowy zwrot kosztów za wypoczynek dziecka (do 18 roku życia, a jeżeli się uczy nie dłużej jednak niż do 25 roku życia) przysługuje w roku kalendarzowym na kwotę ustaloną w Załączniku nr 4  na wniosek osoby uprawnionej i po przedłożeniu odpowiedniego rachunku bądź innego dowodu wpłaty.

   

  4.        Paczki dla dzieci z okazji Mikołaja przysługują dzieciom od 1 do 15 roku życia ( rok kalendarzowy).

   

   

  5.        W zakresie udzielania zapomogi finansowej - zapomoga finansowa może być udzielona osobie uprawnionej max 2 razy w ciągu roku ( w formie gotówkowej, rzeczowej lub w postaci bonów towarowych).Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku oraz oświadczenia o dochodach zgodnie z tabelą Załącznik nr 5

   

  6.        W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - pomoc materialna lub finansowa może być udzielona w kwocie wyższej od przewidzianej w tabeli nie więcej niż 2 razy w roku po przedłożeniu wniosku i odpowiednich dokumentów. Załącznik nr 5

   

  7.        W zakresie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej:

   

   

  a)       dopłaty do biletów wstępu do kin, teatrów, oper, imprez sportowych itp. pracownik 2 razy w roku bezpłatnie, a członek rodziny za odpłatnością w wysokości 50 %.

  b)       dopłaty do wycieczek turystyczno - krajoznawczych trwających od 2 do 7 dni (po potrąceniu podatku dochodowego) w wysokości 50 % dla pracownika i 1 raz w roku dla członka rodziny w wysokości 30 % .

   

   

  8.        W zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe :

   

  a)       pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane pracownikom, którzy przepracują w szkole co najmniej 1 rok ( warunki umowy ). Ograniczenie to nie dotyczy emerytów i rencistów - byłych pracowników szkoły.

  b)       od 1 kwietnia 2005 roku warunkiem złożenia wniosku o pożyczkę mieszkaniową jest całkowita spłata poprzedniego zadłużenia

  c)       pomoc z funduszu mieszkaniowego jest zwrotna i udzielana w formie oprocentowanej w wysokości 5 % od udzielonej pożyczki

  d)       spłata pożyczki winna rozpocząć się od następnego miesiąca , w którym została udzielona

  e)       wysokość udzielanych pożyczek określa się na kwotę 2000 zł max

      okres spłaty pożyczki ustala się maksymalnie na 3 lata – pożyczkobiorca      może złożyć wniosek o krótszy okres spłaty

  f)        niespłacona pożyczka udzielona z ZFŚS staje się natychmiast wymagalna w razie :

  -          wygaśnięcia stosunku pracy w trybie art. 52 KP

  -          rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z winy pracownika

  -          w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem

  g)       w razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązania przenosi się na poręczycieli

  h)       w szczególnych przypadkach ( śmierć pożyczkobiorcy ) komisja może umorzyć spłatę częściowo lub całkowicie

  i)         warunki spłaty i udzielania pożyczek oraz ich rozliczania określa indywidualna umowa

   

   

   

   

  VII Postanowienia końcowe

   

  1.        Postanowienia regulaminu powinny być podane do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu

  2.        W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa

  3.        Załączniki :

   

  Nr 1 – Plan rzeczowo – finansowy

  Nr 2 – Wzór oświadczenia o dochodach

  Nr 3 – Tabela dofinansowania do wypoczynku

  Nr 4 – Dofinansowanie do wypoczynku dzieci

  Nr 5 – Tabela do zapomóg i zdarzeń losowych

   

   

   

  Podpisy związków zawodowych                                                                            Dyrektor

   

   

   

    udostępnił E. Zielonka dnia 2008-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 3

    udostępnił E. Zielonka dnia 2012-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra