Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 •       -- Statut
        -- Dokumenty szkolne
        -- Przedmiot działalności i kompetencje
        -- Regulamin organizacyjny
        -- Tryb działania jednostki organizacyjnej
        -- Procedury obowiązujące w SP 3
        -- Schemat organizacyjny
        -- Nagrody, odznaczenia, certyfikaty
        -- Zarządzenia
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI   \  PRZEDMIOT DZIAłALNOśCI I KOMPETENCJE

    Kompetencje dyrektora i wicedyrektora szkoły

  Kompetencje dyrektora i wicedyrektora SP 3

  Dyrektor szkoły

  Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

  a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,

  b) organizuje całość pracy dydaktycznej,

  c) sprawuje nadzór pedagogiczny,

  d) dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

  e) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.
  Szczegółowe kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w Statucie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu ( § 19).

  Wicedyrektor

  Wicedyrektor czuwa nad prawidłową organizacją pracy szkoły:

  a) planuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

  b) organizuje zajęcia pozalekcyjne uczniów zgodnie z ich potrzebami,

  c) planuje dyżury nauczycieli w czasie przerw,
  d) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

  e) czuwa nad właściwą realizacją podstawy programowej.

  Wicedyrektor, wspólnie z dyrektorem szkoły:

  a) opracowuje projekt organizacyjny w oparciu o ramowe plany nauczania
  oraz nadzoruje realizację planu pracy szkoły,
  b) sprawuje nadzór prdagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  c) współprzewodniczy Radzie Pedagogicznej przygotowując i prowadząc jej
  posiedzenia,

  d) stwarza warunki do współpracy wszystkich organów szkoły,

  e) realizuje uchwały i przyjmuje wnioski organów szkoły zgodnie z ich
  kompetencjami,

  f) opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły uwzględniając
  lokalne potrzeby, ustalając sposób jego wykonania, dokumentowania oraz
  wykorzystania wyników,

  g) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły, -

  opracowuje program rozwoju placówki wykorzystując wyniki pomiaru

  jakości pracy szkoły,
  h) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w

  zakresie jakości pracy oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

  - gromadzi informacje o pracy nauczycieli.

    udostępnił E. Zielonka dnia 2009-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra