Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 •       -- Statut
        -- Dokumenty szkolne
        -- Przedmiot działalności i kompetencje
        -- Regulamin organizacyjny
        -- Tryb działania jednostki organizacyjnej
        -- Procedury obowiązujące w SP 3
        -- Schemat organizacyjny
        -- Nagrody, odznaczenia, certyfikaty
        -- Zarządzenia
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI   \  TRYB DZIAłANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

    Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  TRYB   PRZYJMOWANIA  I   ROZPATRYWANIA

  SKARG  I  WNIOSKÓW

  w  Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu

   1.  Skargi i wnioski wpływające do placówki rozpatruje i załatwia:

  ·        dyrektor – w sprawach dotyczących placówki,

  ·        organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący – w  sprawach dotyczących dyrektora placówki.

  2.  Informacja o terminach przyjmowania skarg i wniosków wywieszona jest w  widocznym miejscu w budynku placówki.

  3.  Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  ·        pisemnie

  ·        za pomocą telefaksu

  ·        za pomocą poczty elektronicznej

  ·        ustnie do protokołu

  ·        telefonicznie

  4.  W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

  5.   W razie zgłoszenia skargi lub wniosku telefonicznie, przyjmujący zgłoszenie sporządza notatkę z rozmowy telefonicznej i informuje wnoszącego o konieczności wniesienia skargi lub wniosku w formie pisemnej w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.

  6. W protokole i notatce zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko wnoszącego oraz zwięzły opis treści sprawy.

  7.  Przyjmujący skargę lub wniosek, potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

  8.  Rejestr skarg i wniosków prowadzi kierownik administracyjno – gospodarczy szkoły.

  9. Skargę lub wniosek ewidencjonuje się w rejestrze, o ile zawierają imię i  nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.

   

  10.  Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

  11.  Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw podlegających rozpatrzeniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny  lub organ prowadzący, dyrektor przekazuje niezwłocznie skargę lub wniosek właściwemu organowi, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamiając
   o tym fakcie wnoszącego skargę lub wniosek.

  12. Odpowiedzi na skargi lub wnioski powinny być udzielane w formie pisemnej i  zawierać ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów, zawierać wyczerpującą informację o wynikach sprawy, dokonanych rozstrzygnięciach oraz informować o podjętych środkach zaradczych.

   

   

    udostępnił E. Zielonka dnia 2008-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra