Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 •       -- Statut
        -- Dokumenty szkolne
        -- Przedmiot działalności i kompetencje
        -- Regulamin organizacyjny
        -- Tryb działania jednostki organizacyjnej
        -- Procedury obowiązujące w SP 3
        -- Schemat organizacyjny
        -- Nagrody, odznaczenia, certyfikaty
        -- Zarządzenia
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI   \  PROCEDURY OBOWIąZUJąCE W SP 3

    PROCEDURY POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU

  Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 1/2010

  z dnia 18 lutego 2010 roku

   

   

  PROCEDURY POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU

  LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

  W BOLESŁAWCU

   

  Przez zakłócenie toku lekcji rozumie się wszelkie działania uczniów uniemożliwiające

  normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.

   

  Procedura:

   

  1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów uniemożliwia prowadzenie

  zajęć nauczyciel powinien wysłać przewodniczącego samorządu klasowego do

  pedagoga szkolnego, a w przypadku jego nieobecności - do dyrektora szkoły.

  Nauczyciel może również w tym wypadku skorzystać z pomocy pracownika

  niepedagogicznego, który jest zobowiązany do udzielenia nauczycielowi wszelkiej

  pomocy.

   

  2. Pedagog szkolny zobowiązany jest udać się do sali wskazanej przez nauczyciela

  i ustalić, który uczeń lub uczniowie przeszkadzają w lekcji, a w razie konieczności

  zabrać go z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia, np. gabinetu pedagoga lub

  dyrektora.

   

  3. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniem rozmowę i ustala konsekwencje

  zachowania w zależności od popełnionego czynu.

   

  4. Jeśli zarzuty wobec ucznia są poważne, wychowawca na wniosek pedagoga

  powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.

   

  5. Jeśli uczeń rażąco naruszył zasady panujące w szkole, dyrektor wzywa rodziców

  do natychmiastowego przybycia do szkoły.

   

  6. Jeśli przyczyną zakłóceń lekcji były przypadki określone w innych procedurach,

  należy postępować według tych procedur.

   

  UWAGA! Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom- wychowawcom, których

  uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie.

   

    udostępnił E. Zielonka dnia 2011-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

  Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2010

  z dnia 18 lutego 2010 roku

   

   

  PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

  UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

  W BOLESŁAWCU

   

  1. Podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na wszystkich

  zajęciach edukacyjnych .

   

  2. W przypadku gdy uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów

  może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.

   

   3. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona najpóźniej w ciągu 3 dni od

  powrotu ucznia do szkoły.

   

  4. Jeżeli nieobecność ucznia zapowiada się na czas dłuższy niż 7 dni, rodzic ma

  obowiązek poinformowania o tym, niezwłocznie, wychowawcę klasy. Wskazane

  jest, aby rodzice o dłuższych nieobecnościach informowali wychowawcę wcześniej.

   

  5. W przypadku gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym

  terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione.

   

  6. W przypadku gdy uczeń ma więcej niż 40 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych może zostać ukarany naganą dyrektora szkoły.

   

  7. W przypadku gdy uczeń jest nieobecny i nieusprawiedliwiony powyżej 55 godzin

  zostaje wdrożona procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od

  realizowania obowiązku szkolnego.

   

  8. Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego z całości lub części roku

  szkolnego winny być dostarczone dyrektorowi szkoły w ciągu 7 dni od daty

  wystawienia przez lekarza.

   

  9. Rodzic może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie tylko

  w uzasadnionych przypadkach.

   

  10. Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji wychowania

  fizycznego.

   

  11. Zwolnienie z lekcji ucznia niećwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic poprosi

  o to na piśmie i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.

   

    udostępnił E. Zielonka dnia 2011-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

   

  Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 1/2010

  z dnia 18 lutego 2010 roku

   

   

  PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

  W BOLESŁAWCU

   

   

  1. Udostępnianie dokumentów nauczycielom

   

  a) Nauczyciele i pracownicy szkoły, na ustną prośbę, mają wgląd na miejscu do dokumentów

  dotyczących spraw osobistych, z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

  b) Nauczyciele i pracownicy szkoły, na ustną prośbę, z zachowaniem Ustawy o Ochronie

  Danych Osobowych, mają wgląd na miejscu do dokumentów szkolnych.

   

  2. Udostępnianie dokumentów rodzicom (opiekunom prawnym)

   

  a) Nauczyciel umożliwia rodzicom (prawnym opiekunom) wgląd do dokumentacji klasowej

  ( dziennik lekcyjny, sprawdziany, prace klasowe, zeszyt uwag) z zachowaniem Ustawy

  o Ochronie Danych Osobowych.

   

  b) Wychowawca umożliwia rodzicom (prawnym opiekunom) wgląd do dokumentów

  szkolnych:

   

  - Statutu Szkoły

  - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

  - Programu wychowawczego

  - Programu rozwoju szkoły

  - Szkolnego programu profilaktyki

  - protokołów Rady Rodziców

  - obowiązujących w szkole procedur.

   

  3. Miejsce przechowywania dostępnych dokumentów szkolnych:

   

  - gabinet Dyrektora szkoły

  - sekretariat szkoły

  - biblioteka szkolna

  - strona internetowa szkoły

  - archiwum szkolne

    udostępnił E. Zielonka dnia 2011-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2010

  z dnia 18 lutego 2010 roku

  PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

  SZKOŁA  PODSTAWOWA NR 3

  W BOLESŁAWCU

  Podstawa prawna:

   

  1. Konstytucja RP – art. 70 ust.1 ( czytamy:,, Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18

  roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

  ustawa.”)

  2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. z późniejszymi zmianami,

  rozdział 2, art. 15– wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

   

  Formy spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego .

  Obowiązek szkolny jest spełniany przez dzieci i młodzież:

   

  a) poprzez uczęszczanie do publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych

  i gimnazjów, w tym szkół specjalnych ,

  b) w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,

  c) w ramach nauczania indywidualnego ( możliwość ta dotyczy dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły – art. 71 b ust. 1a ustawy),

   

  Obowiązki rodziców wynikające z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

  Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do :

   

  a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

  b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

  c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

  d) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza Szkołą  warunków nauki określonych w zezwoleniu.

   

  Rodzicom przysługuje prawo do:

   

  a) złożenia wniosku o przyśpieszenie obowiązku szkolnego,

  b) wystąpienia do Dyrektora Szkoły o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

  c) wystosowania wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego,

  d) wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program

  lub tok nauki.

  Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  ( Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zmianami). Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określa tryb i środki egzekucji administracyjnej stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków.

   

  Zadania Dyrektora Szkoły w zakresie właściwego spełniania obowiązku szkolnego przez

  uczniów.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu, któremu podlega określony

  obwód, sprawuje kontrolę spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku  szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej Szkoły. W tym celu sekretarz Szkoły ( zgodnie z zakresem czynności) w imieniu Dyrektora Szkoły:

   

  a) prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

  b) zamieszcza w księdze ewidencji wykaz dzieci zgodnie z aktualnym stanem podanym przez organ prowadzący ewidencję ludności,

  c) dokonuje corocznych adnotacji w księdze ewidencji, wpisując informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w danej lub innej szkole,

  d) po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego (co najmniej 55 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności) kieruje do jego rodziców ( prawnych opiekunów) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany i wezwanie do posyłania dziecka do Szkoły z wyznaczeniem terminu i informacją, że niespełnianie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy

  na drogę postępowania egzekucyjnego,

  e) w przypadku niezastosowania się rodziców do trzykrotnego wezwania, mimo upływu wyznaczonego w upomnieniach terminu, kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym zgodnie z art. 20 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest miejscowo właściwy Urząd Miasta.

  Do wniosku dołącza się tzw. tytuł wykonawczy, sporządzony zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz dowód doręczenia upomnień.

  f) W uzasadnionych przypadkach ( art. 39 ust. 2a ustawy) występuje do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z  wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

  g) podejmuje decyzje administracyjne w sprawach obowiązku szkolnego przewidziane przepisami ustawy,

  h) współdziała z rodzicami w realizacji przez ich dzieci obowiązku szkolnego,

  i) w przypadku przyjęcia ucznia mieszkającego w obwodzie innej szkoły publicznej powiadamia jej dyrektora o przyjęciu ucznia do swojej Szkoły i informuje go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego,

  j) w przypadku emigracji ucznia, rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dyrektorowi szkoły, informując o dokładnym terminie przesłania dokumentów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego w kraju, w którym przebywa dziecko,

  k) w przypadku niedopełnienia przez rodziców warunków z punktu j) dyrektor ma obowiązek w terminie 2 tygodni od wyznaczonej daty wystąpić pisemnie do policji o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

   

   

  Rola poradni psychologiczno – pedagogicznych

  W sprawach związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

  poradnie psychologiczno – pedagogiczne wydają orzeczenia i opinie dotyczące:

  a) odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

  b) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

  c) kwalifikowania ucznia do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym,

  d) potrzeby indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

   

   

  Obowiązki organu prowadzącego:

   

  a) przysyłanie Dyrekcji Szkoły, dla której zostały określone obwody, bieżących informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży,

  b) ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określanie granic obwodów publicznych szkół.

   

  Dokumentacja szkoły dotycząca spełniania obowiązku szkolnego

   

  1. Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

   

  Do księgi ewidencji wpisuje się:

   

  a) wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, niezależnie od tego czy uczęszczają one do szkoły obwodowej,

  b) coroczne adnotacje zawierające informacje o:

  b1) spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej lub innej szkole,

  b 2 ) spełnianiu obowiązku szkolnego poza Szkołą, z podaniem decyzji, na

  podstawie, której dziecko spełnia obowiązek poza Szkołą,

  b 3 ) odroczenie spełniania obowiązku szkolnego z podaniem decyzji, na

  podstawie, której dziecku odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

  2. Księga uczniów. W księdze uczniów wpisani są uczniowie uczęszczający do szkoły zarówno z obwodu Szkoły, jak spoza obwodu.

  Zawiera ona chronologiczne wpisy przyjęcia uczniów do Szkoły, które powinny być dokonywane z chwilą przyjęcia ucznia do Szkoły.

   

  Nadzór Dyrektora nad spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

   

  a) badanie dokumentacji związanej z ewidencją spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i szkolnego.

  b) ocena stopnia realizacji przez wychowawców, pedagoga szkolnego, sekretarza Szkoły zadań związanych z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego.

  c) rozpoznawanie skali i przyczyn niespełniania obowiązku szkolnego.

  d) rozpoznawanie i ocena działań ( lub ich braku) podejmowanych przez osoby wymienione w punkcie b) w celu egzekwowania spełniania obowiązku szkolnego.

   

  Załączniki niżej wymienione są integralną częścią niniejszej procedury:

   

  a) upomnienie Dyrektora w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego
  ( załącznik nr 1),

  b) tytuł wykonawczy ( załącznik nr 2)

  c) wniosek egzekucyjny w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego
  (
  załącznik nr 3),

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1

   

  Bolesławiec, dnia…………..

   

   

   

   

   

   

  Pan/i ………………………….

  ………………………………..

  ………………………………..

   

   

   

   

  UPOMNIENIE

   

  w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne

   

   

   

  Wobec tego, że Pana/i syn/córka ..………………………………………………

  nie uczęszcza do szkoły, a tym samym nie wypełnia obowiązku szkolnego określonego postanowieniami Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) wzywa się Pana/nią do regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne.

  Niepodjęcie przez dziecko nauki w terminie siedmiodniowym spowoduje zastosowanie wobec Pana/i środków przymusowych przewidzianych w art.15 Ustawy

  o postępowaniu egzekucji w administracji ( tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. nr 36 poz. 161 z późniejszymi zmianami) poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia,

  w wysokości 5 000,00 zł. ( pięciu tysięcy), która może być nakładana wielokrotnie do kwoty 10 000,00 zł. ( dziesięciu tysięcy).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                ……………………………….

                                                                                                            ( dyrektor szkoły )

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 3

   

  Bolesławiec, ……………………

   

   

   

   

   

   

   

                                                               Prezydent Miasta

   

                                                                 Bolesławiec

   

   

   

   

   

  Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

   

   

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im.Armii Krajowej w Bolesławcu na podstawie
  art. 120 i 121 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17.06.1996 r. (Dz. U. 1991 r. nr 36 poz. 161 z późniejszymi zmianami) wnioskuje
  o wszczęcie egzekucji administracyjnej w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego przez ucznia/uczennicę

   

  …………………………………………………………………………………………………..

                                                             ( imię i nazwisko )

   

   

   

   

   

   

  W załączeniu:

   

  - tytuł wykonawczy

  - dowody doręczenia upomnień

    udostępnił E. Zielonka dnia 2011-01-20

  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2010

  z dnia 18 lutego 2010 roku

   

   

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  W BOLESŁAWCU

  UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

  Podstawa prawna

   Ustawą z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997 r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 z 1998 r., Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320 z 2001 r., Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 z 2002 r., Nr 41, poz. 326, Nr 113, poz. 984.

   

  1. Nauczyciel nadzoruje systematycznie frekwencję uczniów.

   

  2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach

  lekcyjnych.

   

  3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w terminie trzech

  dni od momentu przyjścia dziecka do szkoły.

   

  4. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie,

  wychowawca powiadamia o nieobecnościach rodziców ( prawnych opiekunów)

  ucznia.

   

  5. Informacja może być przekazana telefonicznie lub listownie. Fakt ten należy

  odnotować w dzienniku. Rodzice mogą też być poproszeni o zgłoszenie się do

  Szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.

   

  6. W przypadku braku współpracy rodzica ( prawnego opiekuna) z wychowawcą –

  rodzic nie uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci indywidualnego spotkania oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca niezwłocznie zgłasza fakt pedagogowi.

   

  7. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia w drodze:

  a) rozmowy z rodzicami ucznia na terenie Szkoły,

  b) wywiadu w domu rodzinnym ucznia.

   

  8. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania

  zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia.

   

  9. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego.

   

  1 0 . Dyrektor Szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

  do organu egzekucyjnego, jakim jest Urząd Miasta.

   

  11. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna

  ( art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiana

  opublikowana w Dz. U. z 1996 r. Nr 146, poz. 680).

   

  12. Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą ucznia pisemnie informuje Sąd

  R e j on o w y, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego. Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek  wychowawczy.

    udostępnił E. Zielonka dnia 2011-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA POSTĘPOWANIA STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOSCI NAUCZYCIELA

  Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 1/2010

  z dnia 18 lutego 2010 roku

   

   

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA

  W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA

  GODNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB INNEGO

  PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU

   

  Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

  a. Lekceważące i obraźliwe zachowanie wyrażone w słowach lub gestach

  b. Prowokacje słowne lub gestem

  c. Nagrywanie lub fotografowanie bez zgody i wiedzy wyżej wymienionych

  d. Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej

  e. Użycie wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej

  f. Pomówienie i oszczerstwa

  g. Naruszenie ich nietykalności osobistej

   

  Procedura:

  1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność

  nauczyciela lub innego pracownika szkoły, tenże ma obowiązek zgłoszenia zajścia

  dyrektorowi szkoły, a w przypadku jego nieobecności powiadamia pedagoga

  szkolnego.

   

  A. Jeżeli zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia,

  a zdarzenie dotyczy punktu a lub b definicji:

  • wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia

  o zaistniałej sytuacji

  • uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy za rażące naruszenie

  regulaminu szkoły i statutu

  • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany

  o zaistniałych okolicznościach.

   

  B. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:

  · wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych

  opiekunów) o zaistniałej sytuacji

  · uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły za rażące naruszenie regulaminu

  szkoły i statutu

  · uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień

  · rodzice i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze

  zasady współpracy stron

  · sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana przez

  rodziców i ucznia

  · jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany

  o zaistniałych okolicznościach.

   

   

  C. Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji:

  · wychowawca niezwłocznie powiadamia, telefonicznie, o zaistniałej sytuacji rodziców

  · wzywana jest natychmiastowo Policja w przypadkach:

   

  > Naruszenia prywatności i własności prywatnej

  > Użycia wobec pracowników przemocy fizycznej lub psychicznej

  > Naruszenia nietykalności osobistej pracowników szkoły

  · uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły za rażące naruszenie regulaminu

  szkoły i statutu

  · uczeń ma obniżona ocenę z zachowania o co najmniej jeden stopień

  · rodzice (prawni opiekunowie) podpisują kontrakt indywidualny, zawierający

  zasady dalszej współpracy stron

  · sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb,

  podpisana przez rodziców i ucznia

  · osoba poszkodowana może zgłosić na Policję doniesienie o popełnieniu

  przestępstwa z powództwa cywilnego

  · jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

   

  Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie

  środków do skierowania ucznia do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o skreślenie z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu

  14 dni od jej zastosowania.

  Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej, w sekretariacie

  szkoły. Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących, z nadaniem numeru. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.

    udostępnił E. Zielonka dnia 2011-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA ORGANIZOWANIA IMPREZ I KONKURSÓW

   

  Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 2/2010

  z dnia 18 lutego 2010 roku

   

  PROCEDURA ORGANIZOWANIA IMPREZ I KONKURSÓW

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

  W BOLESŁAWCU

   

  1. Szkoła organizuje i współorganizuje imprezy, uroczystości i konkursy szkolne,

  międzyszkolne ( miejskie, powiatowe, rejonowe, wojewódzkie, ogólnopolskie).

   

  2. Wszystkie formy, których organizatorem lub współorganizatorem w danym roku

  szkolnym są nauczyciele naszej placówki, umieszczone są w Kalendarzu Imprez

  opracowywanym do 20 września każdego roku.

   

  3. Szczegóły dotyczące przebiegu imprez, uroczystości, konkursów organizator / współorganizator musi uzgodnić z Dyrektorem szkoły, przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanych.

   

  4. Informacje o imprezie, uroczystości, konkursie mają formę zawiadomienia pisemnego,

  ogłoszenia, regulaminu, zaproszenia. Przekazuje się je osobom zainteresowanym z dwutygodniowym wyprzedzeniem, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

   

  5. W przypadku, gdy szkoła uczestniczy w formach wymienionych w pkt.1 organizowanych

  przez inne placówki, musi uzyskać akceptację Dyrektora szkoły, a uczniowie i rodzice

  muszą wyrazić zgodę na udział w przedsięwzięciu.

   

  6. W przypadku organizowania / współorganizowania form wymienionych w pkt.1nauczyciele odpowiedzialni mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz zadbać o odpowiedni poziom przedsięwzięcia.

   

  7. Czynności organizacyjne związane z formami wymienionymi w pkt.1 nie mogą zakłócać

  ustalonego planu pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu i odbywać się kosztem planowanych zajęć.

   

  8. Udział w formach wymienionych w pkt.1 należy opisać w notatce i przekazać opiekunowi

  strony internetowej szkoły najpóźniej 7 dni po ich zakończeniu.

   

  9. Organizator lub nauczyciele uczestniczący w formach wymienionych w pkt.1 są zobowiązani do przekazania zwięzłej pisemnej informacji w ciągu 7 dni wicedyrektorowi szkoły ( głównie nazwa przedsięwzięcia, ilość uczestników, osiągnięcia uczniów  i nauczycieli naszej szkoły ).

   

  10. Formy wymienione w pkt.1 i czynności organizacyjne z nimi związane są realizowane

  jako działania zgodne z potrzebami szkoły w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela i nie podlegają dodatkowym gratyfikacjom ( poza organizowanymi w dni wolne i uzgodnionymi z Dyrektorem szkoły),nie są też formą odrobienia jakichkolwiek zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

   

  11. W sytuacji, gdy uczestnictwo w formach wymienionych w pkt.1 wymaga od ucznia

  opuszczenia zajęć szkolnych, nauczyciel odpowiedzialny za przedsięwzięcie musi dopełnić wszelkich formalności związanych z nieobecnością ucznia ( zgoda rodziców, informacja dla nauczycieli, których uczeń nie będzie obecny, pomoc w nadrobieniu braków wynikłych z opuszczenia lekcji ). Udział ucznia reprezentującego szkołę w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę lub przez inne placówki, uznawany jest za jego obecność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

    udostępnił A.Pieczara dnia 2010-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI

  Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 2/2010

  z dnia 18 lutego 2010 roku

   

  PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI

  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

  W BOLESŁAWCU

   

  Obieg informacji to skuteczne zarządzanie obejmujące zbieranie, opracowywanie

  i przechowywanie informacji oraz sposoby ich przepływu i ochrony.

   

  Cele:

  1. Sprawne i skuteczne zarządzanie placówką.

  2. Podniesienie poziomu pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej.

  3. Wdrażanie zaplanowanych projektów, programów i inicjatyw.

  4. Usystematyzowanie informacji miedzy wszystkimi podmiotami działającymi

  i współdziałającymi ze szkołą.

   

  1. Przekaz informacji: dyrektor - nauczyciel

  a) Informacje, komunikaty, zarządzenia dyrektora szkoły przekazywane są nauczycielom

  w formie:

  - wpisu w „Księdze zarządzeń,”

  - rad pedagogicznych,

  - informacji na tablicy ogłoszeń,

  - rozmów indywidualnych i konsultacji,

  - apeli.

  b) Zapoznanie się z informacjami zawartymi w „ Księdze zarządzeń” nauczyciel

  potwierdza podpisem w księdze.

   

  2. Przekaz informacji: nauczyciel - nauczyciel

  a) Informacje, komunikaty nauczycieli przekazywane są innym nauczycielom są w formie:

  - informacji na tablicy ogłoszeń,

  - rad pedagogicznych ,

  - spotkań zespołów przedmiotowych,

  - apeli,

  - rozmów indywidualnych.

   

  3. Przekaz informacji: nauczyciel – uczeń

  a) Informacje, komunikaty nauczycieli przekazywane są uczniom w formie:

  - wiadomości pisemnych w zeszycie

  - podczas godzin do dyspozycji wychowawcy

  - rozmów indywidualnych

  - apeli szkolnych

  - informacji na tablicy ogłoszeń

  - informacji na stronie internetowej szkoły.

  b) Nauczyciele przedmiotów, na początku roku szkolnego, zapoznają uczniów

  z przedmiotowymi systemami oceniania.

  c) Wychowawcy klas, na początku roku szkolnego, informują uczniów o warunkach

  i t rybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  d) Wychowawcy klas, na początku roku szkolnego, informują uczniów o zasadach

  oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana

  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  e) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na początku roku szkolnego, przekazują

  uczniom pisemne informacje o wymaganiach edukacyjnych.

  f) Osiągnięcia uczniów rejestruje się w postaci stopni szkolnych w dzienniku lekcyjnym.

  g) Nauczyciele, na bieżąco, informują uczniów o ich osiągnięciach edukacyjnych.

  h) Wychowawcy pisemnie informują uczniów o przewidywanych, semestralnych

  i rocznych, ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie

  zachowania, zgodnie z wso.

   

  4. Przekaz informacji: nauczyciel – rodzic (prawny opiekun)

   

  a) Informacje, komunikaty nauczycieli przekazywane są rodzicom (prawnym

  opiekunom) w formie:

  - wiadomości pisemnych w zeszycie

  - informacji na tablicy ogłoszeń

  - wywiadówek

  - spotkań indywidualnych

  - dyżurów nauczycielskich

  - korespondencji służbowej

  - informacji na stronie internetowej szkoły

  - rozmów telefonicznych

  - wizyt domowych.

   

  b) Na początku roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają rodziców (prawnych

  opiekunów) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

  c) Wychowawcy klas, na początku roku szkolnego, informują rodziców (prawnych

  opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  d) Wychowawcy klas, na początku roku szkolnego, informują rodziców (prawnych

  opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania

  wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  e) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na początku roku szkolnego, informują

  pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych.

  f) Rodzice (prawni opiekunowie) poświadczają podpisem zapoznanie się

  z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.

  g) Na wywiadówkach śródsemestralnych wychowawcy przekazują rodzicom (prawnym

  opiekunom) pisemną informację o bieżących osiągnięciach wyrażonych w postaci

  stopni szkolnych.

  h) Wychowawcy pisemnie informuj rodziców (prawnych opiekunów)

  o przewidywanych, semestralnych i rocznych, ocenach klasyfikacyjnych z

  poszczególnych przedmiotów oraz ocenie zachowania, zgodnie z wso.

  i) Informację o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania rodzice

  potwierdzają podpisem z datą otrzymania.

  j) O zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną (śródroczną, roczną) i obniżoną oceną

  zachowania wychowawca osobiście zawiadamia rodzica, który informacje potwierdza

  własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.

  k) W przypadku nie zgłoszenia się do wychowawcy (na zebranie lub przed nim) rodzica

  ucznia zagrożonego oceną niedostateczną (śródroczną, roczną) lub obniżoną oceną

  z a c howania, wychowawca jest zobowiązany do wizyty w domu ucznia w celu

  osobistego poinformowania rodziców (opiekunów prawnych).

  l) Po zakończeniu I okresu nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są

  do wiadomości uczniów przez nauczycieli uczących danych przedmiotów lub

  wychowawcę, a rodziców – na wywiadówce.

  ł) Wyniki zatwierdzonej klasyfikacji rocznej i końcowej umieszczane są na świadectwie

  szkolnym.

   

    udostępnił A.Pieczara dnia 2010-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU
  PROCEDURA POSTĘPOWANIA

  W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ

  UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU  W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające:  1. Dyrektor Szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę

  wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem).  2. Włącza w rozmowę wyjaśniającą Wicedyrektora, pedagoga szkoły i wychowawcę

  klasy.  3. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności

  osobistej ucznia, Dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje

  w postaci:  a) upomnienia ustnego (przy pierwszym zdarzeniu),

  b) upomnienia pisemnego (przy powtórnym zdarzeniu).  4. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.  5. Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień

  uczestników postępowania.  6. Jeżeli nauczyciel po raz trzeci naruszy godność osobistą ucznia, Dyrektor Szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do komisji dyscyplinarnej.  W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia niezwłocznie wszczyna się procedurę postępowania zgodnego z przepisami obowiązującymi, bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.

    udostępnił Dyrektor Szkoły dnia 2010-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA

  Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2010

  z dnia 18 lutego 2010 roku

   

   

   

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC

  UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU,

  KTÓRY SAMOWOLNIE OPUSZCZA SZKOŁĘ ORAZ WAGARUJE

   

  1. W przypadku uzyskania informacji o wagarach ucznia, wychowawca lub pedagog szkolny niezwłocznie informację tę sprawdza i wyjaśnia poprzez:

   

  a) kontakt telefoniczny z rodzicami,

  b) rozmowę z zainteresowanym uczniem.

   

  2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia.

   

  3. Wychowawca i pedagog szkolny we współpracy z rodzicami i uczniem, podczas

  spotkania, ustala przyczynę wagarów i miejsca pobytu ucznia w czasie nieobecności w szkole. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów lub samowolnego opuszczania szkoły, a rodziców do systematycznej kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko.

   

  4. Pedagog szkolny sporządza notatkę ze spotkania, a wychowawca odnotowuje

  rozmowę w dzienniku lekcyjnym.

   

  5. Wobec ucznia wagarującego stosuje się następujące sankcje:

   

  a) nieusprawiedliwienie nieobecnych godzin,

  b) wpisanie informacji do zeszytu uwag o samowolnym opuszczaniu, przez

  ucznia, szkoły ,

  c) zobowiązanie rodziców do cotygodniowej kontroli /telefonicznej lub

  osobistej/ obecności ucznia w szkole.

   

  6. W przypadku braku poprawy i dalszych nieobecności ucznia spowodowanych

  wagarami, wychowawca i pedagog szkolny o zdarzeniu informują dyrektora

  szkoły.

   

  7. Dyrektor kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej (minimum 5000 zł

  kary).

   

  8. W przypadku dalszego uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego,

  braku współpracy z rodzicami oraz po wykorzystaniu przez szkołę wszystkich

  środków wychowawczych, dyrektor szkoły, pedagog szkolny w porozumieniu

  z wychowawcą ucznia pisemnie informują Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny

  i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego.

  Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy.

    udostępnił A.Pieczara dnia 2010-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU
  Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 2/2010
  z dnia 18 lutego 2010 roku


  PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
  I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU

  Podstawa prawna:
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );
  2. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu.

  Procedura:
  1. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).

  2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
  elektroniczny na własną odpowiedzialność.

  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież
  sprzętu.

  4. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu
  stacjonarnego w sekretariacie szkoły.

  5. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi
  informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna.

  6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy
  aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub
  fotografowanej.

  7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia i przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.

  8. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach ( w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).

  9. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.

  10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania
  o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny
  do nagannej.

  11. Powyższe zasady dotyczą również nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy podczas lekcji nie mogą korzystać z tel. komórkowych. W przypadku ich naruszenia dyrektor udziela pracownikowi upomnienia.

  10. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.


    udostępnił Dyrektor Szkoły dnia 2010-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU
  Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 2/2010
  z dnia 18 lutego 2010 roku

  PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI
  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
  W BOLESŁAWCU

  Obieg informacji to skuteczne zarządzanie obejmujące zbieranie, opracowywanie
  i przechowywanie informacji oraz sposoby ich przepływu i ochrony.

  Cele:
  1. Sprawne i skuteczne zarządzanie placówką.
  2. Podniesienie poziomu pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej.
  3. Wdrażanie zaplanowanych projektów, programów i inicjatyw.
  4. Usystematyzowanie informacji miedzy wszystkimi podmiotami działającymi
  i współdziałającymi ze szkołą.

  1. Przekaz informacji: dyrektor - nauczyciel
  a) Informacje, komunikaty, zarządzenia dyrektora szkoły przekazywane są nauczycielom
  w formie:
  - wpisu w „Księdze zarządzeń,”
  - rad pedagogicznych,
  - informacji na tablicy ogłoszeń,
  - rozmów indywidualnych i konsultacji,
  - apeli.
  b) Zapoznanie się z informacjami zawartymi w „ Księdze zarządzeń” nauczyciel
  potwierdza podpisem w księdze.

  2. Przekaz informacji: nauczyciel - nauczyciel
  a) Informacje, komunikaty nauczycieli przekazywane są innym nauczycielom są w formie:
  - informacji na tablicy ogłoszeń,
  - rad pedagogicznych ,
  - spotkań zespołów przedmiotowych,
  - apeli,
  - rozmów indywidualnych.

  3. Przekaz informacji: nauczyciel – uczeń
  a) Informacje, komunikaty nauczycieli przekazywane są uczniom w formie:
  - wiadomości pisemnych w zeszycie
  - podczas godzin do dyspozycji wychowawcy
  - rozmów indywidualnych
  - apeli szkolnych
  - informacji na tablicy ogłoszeń
  - informacji na stronie internetowej szkoły.
  b) Nauczyciele przedmiotów, na początku roku szkolnego, zapoznają uczniów
  z przedmiotowymi systemami oceniania.
  c) Wychowawcy klas, na początku roku szkolnego, informują uczniów o warunkach
  i t rybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  d) Wychowawcy klas, na początku roku szkolnego, informują uczniów o zasadach
  oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  e) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na początku roku szkolnego, przekazują
  uczniom pisemne informacje o wymaganiach edukacyjnych.
  f) Osiągnięcia uczniów rejestruje się w postaci stopni szkolnych w dzienniku lekcyjnym.
  g) Nauczyciele, na bieżąco, informują uczniów o ich osiągnięciach edukacyjnych.
  h) Wychowawcy pisemnie informują uczniów o przewidywanych, semestralnych
  i rocznych, ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie
  zachowania, zgodnie z wso.

  4. Przekaz informacji: nauczyciel – rodzic (prawny opiekun)

  a) Informacje, komunikaty nauczycieli przekazywane są rodzicom (prawnym
  opiekunom) w formie:
  - wiadomości pisemnych w zeszycie
  - informacji na tablicy ogłoszeń
  - wywiadówek
  - spotkań indywidualnych
  - dyżurów nauczycielskich
  - korespondencji służbowej
  - informacji na stronie internetowej szkoły
  - rozmów telefonicznych
  - wizyt domowych.

  b) Na początku roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają rodziców (prawnych
  opiekunów) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
  c) Wychowawcy klas, na początku roku szkolnego, informują rodziców (prawnych
  opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  d) Wychowawcy klas, na początku roku szkolnego, informują rodziców (prawnych
  opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania
  wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  e) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na początku roku szkolnego, informują
  pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych.
  f) Rodzice (prawni opiekunowie) poświadczają podpisem zapoznanie się
  z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.
  g) Na wywiadówkach śródsemestralnych wychowawcy przekazują rodzicom (prawnym
  opiekunom) pisemną informację o bieżących osiągnięciach wyrażonych w postaci
  stopni szkolnych.
  h) Wychowawcy pisemnie informuj rodziców (prawnych opiekunów)
  o przewidywanych, semestralnych i rocznych, ocenach klasyfikacyjnych z
  poszczególnych przedmiotów oraz ocenie zachowania, zgodnie z wso.
  i) Informację o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania rodzice
  potwierdzają podpisem z datą otrzymania.
  j) O zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną (śródroczną, roczną) i obniżoną oceną
  zachowania wychowawca osobiście zawiadamia rodzica, który informacje potwierdza
  własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.
  k) W przypadku nie zgłoszenia się do wychowawcy (na zebranie lub przed nim) rodzica
  ucznia zagrożonego oceną niedostateczną (śródroczną, roczną) lub obniżoną oceną
  z a c howania, wychowawca jest zobowiązany do wizyty w domu ucznia w celu
  osobistego poinformowania rodziców (opiekunów prawnych).
  l) Po zakończeniu I okresu nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są
  do wiadomości uczniów przez nauczycieli uczących danych przedmiotów lub
  wychowawcę, a rodziców – na wywiadówce.
  ł) Wyniki zatwierdzonej klasyfikacji rocznej i końcowej umieszczane są na świadectwie
  szkolnym.    udostępnił Dyrektor Szkoły dnia 2010-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

  Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

  Czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu podejmowane podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela


  Uczestnicy procesu oceniania:

    nauczyciel

    dyrektor szkoły


  Podstawa prawna:

    art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - ustawa (Dz. U. z 2003 r.                   Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.)

    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z póź. zm.)

  1. Nauczyciele podlegający ocenie.
   1. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela (art. 6a ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 w zw. z art. 1 ust. ocenie podlega praca nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli.
   2. Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu  za wyjątkiem nauczycieli stażystów. Ocenie podlega praca nauczycieli posiadających stopnie awansu: nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
   3. Praca nauczyciela podlega ocenie bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim zatrudniony jest nauczyciel.
  2. Cel dokonywania oceny pracy nauczyciela.
   1. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela ma na celu kontrolę tego, w jakim stopniu nauczyciel realizuje powierzone mu obowiązki.
   2. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego, gdyż dyrektor szkoły w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.
  3. Wystąpienie z inicjatywą dokonania oceny pracy.
   1. Oceny pracy nauczyciela może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor szkoły - jako organ dokonujący oceny pracy.
   2. Ponadto, wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela mogą zgłosić do dyrektora:
    • sam nauczyciel, którego praca ma być oceniana
    • organ sprawujący nadzór pedagogiczny
    • organ prowadzący szkołę
    • rada szkoły
    • rada rodziców
   3. Ilekroć któryś z uprawnionych organów złoży stosowny wniosek, to dyrektor zobowiązany jest do dokonania oceny pracy nauczyciela.

   

  1. Terminy.
   1. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
   2. W przypadku dokonywania oceny na wniosek uprawnionych podmiotów przy obliczaniu tego 3 - miesięcznego okresu nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż jeden miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).
   3. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego
  2. Organ dokonujący oceny pracy.
   1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel.
   2. W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych - oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny.
   3. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela - oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.
  3. Obowiązek informowania nauczyciela.
   1. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformowania nauczyciela o dokonywaniu oceny jego pracy w każdym przypadku, gdy ocena pracy nauczyciela następuje:
    • z inicjatywy dyrektora szkoły
    • na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
    • na wniosek organu prowadzącego szkołę
    • na wniosek rady szkoły
    • na wniosek rady rodziców.
   2. Obowiązek informowania o dokonywaniu oceny nie istnieje - z oczywistych powodów - jeśli ocena pracy dokonywana jest na wniosek nauczyciela.
   3. O dokonywaniu oceny pracy dyrektor zawiadomia nauczyciela w formie pisemnej, w terminie co najmniej miesięcznym przed dokonaniem oceny. Okres ten służy nauczycielowi do uzgodnienia z dyrektorem szkoły dokładnego terminu dokonania oceny lub ewentualnego podjęcia czynności i zgłoszenia wniosków, do których jest uprawniony na podstawie przepisów regulujących dokonywanie oceny pracy.
  4. Kryteria oceny pracy.
   1. Ocena pracy nauczyciela dokonywana jest pod kątem realizacji przez nauczyciela obowiązków wynikających z przepisów Karty Nauczyciela oraz przepisów statutu szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest - ustalony w ramach nadzoru pedagogicznego - stopień realizacji wskazanych zadań. I tak, przy ocenie pracy nauczyciela brana jest pod uwagę:
    • rzetelność w realizacji zadań związanych z powierzonym nauczycielowi stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
    • stopień realizacji obowiązku wspierania każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego.
    • stopień realizacji obowiązku kształcenia i wychowywania młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
    • stopień realizacji dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów (powyższe obowiązki określa art. 6 ustawy)
    • stopień realizacji obowiązku kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia (art. 4 ustawy)
    • stopień realizacji w ramach ustalonego czasu pracy (art. 42 ust. 2 ustawy):
     1. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
     2. innych czynności i zajęcia wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
     3. zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
   2. W szkole obowiązują standardy jakości pracy nauczyciela według których dokonuje się oceny pracy nauczyciela.
   3. Standardy jakości pracy nauczyciela wraz ze wskaźnikami określającymi stopień ich realizacji są podstawowym kryterium oceny pracy.
   4. Standardy jakości pracy nauczyciela wraz ze wskaźnikami

  VII      Standardy jakości pracy nauczyciela

  Standardy określają wymagania stawiane nauczycielom szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu w celu osiągnięcia wysokich wyników w pracy. Jednocześnie są one traktowane jako podstawowe kryteria oceny pracy nauczycieli.

              Nauczyciel powinien wykazywać aktywność we wszystkich standardach, a liczba realizowanych wskaźników bezpośrednio przekłada się na uzyskaną przez nauczyciela oceną pracy. Wykazanie się realizacją 80% wskaźników poszczególnych standardów gwarantuje ocenę wyróżniającą, do 40% - ocenę dobrą, poniżej 40% - ocenę negatywną.

   

   

   

   

   

  STANDARD I
  Zajęcia prowadzone przez nauczyciela są poprawne merytorycznie i metodycznie.

  Wskaźniki:

   • Program nauczania jest zgodny ze szczególnymi uwarunkowaniami funkcjonowania szkoły, posiadanymi przez nią zasobami i możliwościami uczniów;
   • Dobór treści nauczania podporządkowany jest wspieraniu realizacji celów edukacyjnych wynikających dla danego przedmiotu z podstaw programowych;
   • Język pojęć i sposób komunikowania się z uczniem jest adekwatny do możliwości uczniów;
   • Zastosowane metody pracy sprzyjają stwarzaniu sytuacji edukacyjnych mobilizujących uczniów do indywidualnego zaangażowania się w proces uczenia się;
   • Zastosowane aktywizujące metody pracy przyspieszają proces asymilowania wiedzy i kształtowania oczekiwanych umiejętności przez uczniów
   • Nauczyciel podczas zajęć utrzymuje ład i porządek oraz atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy;
   • Formułowanie poleceń, zadawanie pytań oraz udzielanie uczniom bieżącej informacji zwrotnej sprzyja dynamice procesu nauczania i uczenia się;
   • Nauczyciel w swoich kontaktach z uczniem używa pełnych, a zarazem prostych zdań, nie stosuje kolokwializmów ani zdrobnień, mówi wyraźnie i z odpowiednim dla danej sytuacji natężeniem głosu;
   • Uczniowie w czasie zajęć otrzymują bieżącą informację na temat popełnianych błędów wymowy i nieprawidłowości w formułowaniu wypowiedzi;

  STANDARD II Nauczyciel zachęca uczniów do uczenia się i pobudza ich inicjatywę.

  Wskaźniki:

   • Nauczyciel w czasie zajęć stosuje aktywizujące metody pracy;
   • Nauczyciel systematycznie ocenia wyniki uczenia się uczniów zgodnie z WSO;
   • Uczniowie potrafią poszukać i przetworzyć informacje w zakresie danego przedmiotu, a w tym czytać i słuchać ze zrozumieniem oraz pisać i wypowiadać się;
   • Nauczyciel stawia uczniom wymagania na górnej granicy ich potencjalnych możliwości stosując indywidualizację uczenia się uczniów;
   • Uczniowie chętnie i otwarcie zadają nauczycielowi pytania, proszą o pomoc w pokonaniu trudności;
   • Uczniowie pracują w zespołach nad rozwiązaniem wybranych problemów;   

   

  STANDARD III Nauczyciel jest aktywny w doskonaleniu zawodowym.

  Wskaźniki:

  Nauczyciel:

   • dokonuje samooceny i potrafi zaplanować oraz skutecznie realizować indywidualny plan rozwoju zawodowego;
   • korzysta z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej oraz czyta na bieżąco prasę fachową;
   • bierze aktywny udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
   • potrafi wybrać i bierze udział w optymalnych dla jego rozwoju formach kształcenia ustawicznego nauczycieli;
   • aktualizuje swoją wiedzę z przedmiotu;
   • wzbogaca swój warsztat pracy;


  STANDARD IV Nauczyciel wspomaga wszechstronny rozwój ucznia, uwzględniając jego możliwości i potrzeby.

  Wskaźniki:

  Nauczyciel:

   • potrafi zdiagnozować indywidualny styl uczenia się oraz bariery i optymalne możliwości rozwojowe poszczególnych uczniów;
   • interweniuje lub wspiera rodziców w procesie podejmowania decyzji związanych ze specyficznymi potrzebami uczniów;
   • indywidualizuje zadania oraz poziom oczekiwań w zależności od możliwości ucznia;
   • rozpoznaje zainteresowania i potrzeby uczniów, wspiera i pobudza je podczas zajęć;

  STANDARD V Nauczyciel wykazuje zaangażowanie w życie szkoły.

  Wskaźniki:

  Nauczyciel:

   • uczestniczy w analizowaniu i rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i opiekuńczych;
   • realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły, programu rozwoju szkoły, programu profilaktyki szkoły, innych programów przyjętych do realizacji;
   • podejmuje działania pozalekcyjne na rzecz szkoły, klasy lub grupy uczniów;
   • współdziała z innymi nauczycielami, rodzicami i dyrekcją szkoły;
   • aktywnie pracuje w zespołach przedmiotowych i zadaniowych;
   • jest skłonny do współpracy z innymi nauczycielami oraz do niesienia pomocy początkującym nauczycielom;
   • podejmuje działania innowacyjne;
   • organizuje wartościowe spotkania z rodzicami, prowadzi ich pedagogizację;
   • wspólnie z rodzicami podejmuje istotne działania wspierające rozwój szkoły;

   


  STANDARD VI Nauczyciel przestrzega porządku pracy.

  Wskaźniki:

  Nauczyciel:

   • w pełni wykorzystuje czas lekcji i osiąga założone cele operacyjne;
   • przestrzega ustalonych terminów oraz codziennego planu pracy szkoły;
   • terminowo i zgodnie z przyjętymi ustaleniami i wymogami wypełnia dokumentacje szkolną;
   • realizuje wyznaczone dodatkowe zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem;
   • dba o właściwe stosunki interpersonalne w gronie nauczycielskim;


  STANDARD VII Nauczyciel pracuje na oczekiwanym w szkole poziomie pracy pedagogicznej.

  Wskaźniki:

  Nauczyciel:

   • jest otwarty na propozycje i potrzeby uczniów;
   • stosuje pomiar dydaktyczny i wykorzystuje jego wyniki w planowaniu pracy pedagogicznej;
   • upowszechnia swoje osiągnięcia, dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
   • daje przykład dobrej roboty nauczycielskiej;
   • dba o swój permanentny rozwój zawodowy i osobowościowy;
   • osiąga wysokie efekty nauczania potwierdzone wynikami pomiarów dydaktycznych lub sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach;
   • promuje szkołę w środowisku.

   

  1. Opinia doradcy metodycznego.
   1. W czasie dokonywania oceny pracy istnieje możliwość zasięgnięcia przez dyrektora opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela. O opinię w przedmiotowej sprawie dyrektor może zwrócić się do doradcy metodycznego. Dopiero, gdy zasięgnięcie opinii doradcy metodycznego jest niemożliwe - o opinię można zwrócić się do innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
   2. Oceniany nauczyciel posiada prawo zgłoszenia wniosku o sporządzenie przez doradcę metodycznego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego) opinii w przedmiocie pracy tego nauczyciela. Wniosek taki dyrektor obowiązany jest uwzględnić, tzn. w przypadku zgłoszenia wniosku przez ocenianego nauczyciela, dyrektor bezwzględnie musi zwrócić się do właściwego podmiotu o tę opinię.
   3. Opinia dotycząca pracy nauczyciela, sporządzona przez doradcę metodycznego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego) powinna mieć formę pisemną.

   

  1. Zapoznanie nauczyciela z projektem oceny pracy.
   1. Dyrektor szkoły sporządza pisemny projekt oceny pracy nauczyciela i przedstawia go nauczycielowi. Na tym etapie nauczyciel, po zapoznaniu się z projektem oceny, może zgłosić dyrektorowi swoje uwagi i zastrzeżenia.
   2. Termin do zgłoszenia uwag, o których mowa ust.1. wynosi 3 dni licząc od daty zapoznania się nauczyciela z projektem oceny. Uwagi powinny zostać zgłoszone na piśmie.
   3. Przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
   4. Dopiero po zapoznaniu nauczyciela z projektem oceny oraz po wysłuchaniu uwag i zastrzeżeń nauczyciela - możliwe jest ustalenie oceny pracy nauczyciela.
  2. Ustalenie oceny pracy.
   1. Ocena pracy ma formę opisową oraz powinna ustosunkować się do realizacji przez nauczyciela zadań, stanowiących punkt wyjścia do dokonywania oceny. W ocenie powinny być zawarte szczegółowe informacje co do kwestii określonych w standardach jakości pracy nauczyciela wymienionych w punkcie VII.4.
   2. Opisowa ocena pracy zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym, którym może być:
    • ocena wyróżniająca
    • ocena dobra
    • ocena negatywna.

  Przepisy nie przewidują innych ocen uogólniających, zatem ocenę uogólniającą musi stanowić jedna ze wskazanych ocen.

  1. Doręczenie karty oceny pracy.
   1. Po upłynięciu 3-dniowego okresu od daty zapoznania nauczyciela z projektem oceny dyrektor szkoły wręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Kopia karty oceny pracy włączana jest do akt osobowych nauczyciela.
   2. Karta oceny pracy sporządzana jest według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
   3. Ocena pracy nauczyciela nie jest decyzja administracyjną. Nie znajdą wobec tego zastosowania do tej oceny przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

   

   

  1. Odwołanie od oceny.
   1. Nauczyciel ma możliwość odwołania się od ustalonej przez dyrektora oceny pracy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
   2. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia nauczycielowi karty oceny pracy.
   3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły.

   

  1. Ocena pracy nauczycieli religii - uregulowania odrębne.
   1. Przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy stosuje się również do nauczycieli religii.
   2. Dyrektor szkoły, dokonując oceny pracy nauczyciela religii, bierze pod uwagę ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

   

  1. Niniejsza procedura obowiązuje od roku szkolnego 2004/2005.

   

    udostępnił E. Zielonka dnia 2008-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Procedura hospitacji zajęć

  Procedura hospitacji zajęć

  Czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu podejmowane

  w procesie hospitacji.

   

  HOSPITACJA jest to bardzo ważny instrument kierowania szkołą, podstawowa, główna, bezpośrednia forma nadzoru pedagogicznego, służąca poznaniu, kontroli i pomocy nauczycielom oraz doskonalenia pracy szkoły. Ważnymi elementami hospitacji są:

   wnikliwa, fachowa obserwacja,

   ocena,

   instruktaż,

   pomoc,

   mobilizacja sił twórczych nauczycieli

   wyrabianie umiejętności samooceny nauczycieli.

   

   Cele i zadania hospitacji:

  1. Podniesienie jakości pracy szkoły
  2. Mobilizacja sił twórczych nauczycieli i wychowawców.
  3. Badanie realizacji programów nauczania i innych programów przyjętych do realizacji.
  4. Udzielanie pomocy nauczycielom.
  5. Przestrzeganie praw ucznia.
  6. Kontrola przestrzegania zapisów w Statucie szkoły, w tym WSO
  7. Realizacja wniosków i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

  Zasięg hospitacji.

  1. Wszystkie przejawy pracy i życia szkoły, proces lekcyjny, pozalekcyjny, wychowawczy i opiekuńczy.
  2. Wszystkie formy zajęć z uczniami, pracy z rodzicami.
  3. Zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.
  4. Wszystkie klasy i zespoły uczniów.

  Rodzaje hospitacji.

  • Hospitacja kontrolno-oceniająca:

  obserwacja połączona z dokonaniem oceny pracy nauczyciela. Oceniającym obserwatorem jest dyrektor, wicedyrektor lub wizytator. Formalną ocenę pracy nauczyciela formułuje się na podstawie obserwacji lekcji przeprowadzonych przez ocenianego.

  • Hospitacja doradczo-doskonaląca:

  obserwacja warsztatu pracy nauczyciela, sposobu planowania pracy, konstrukcji lekcji, wykorzystania środków dydaktycznych, indywidualizacji nauczania, motywowania uczniów do nauki, właściwego oceniania itp. Jej celem jest diagnoza mocnych i słabych stron pracy nauczyciela i pomoc w doskonaleniu umiejętności metodycznych obserwowanego nauczyciela. Obserwatorem jest dyrektor, bądź jego zastępcy.

  • Hospitacja diagnozująca:

  obserwacja uczniów, ich wiedzy, umiejętności i postaw. Jest to hospitacja, która służy obserwacji aktywności (zachowań) uczniów na lekcji, spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela. Dokonywana jest przez dyrektora lub jego zastępcę. Termin hospitacji diagnozującej proponuje nauczyciel, który uważa, że jego uczniowie są gotowi do zaprezentowania swoich osiągnięć(umiejętności)

  • Hospitacja zajęć innych niż lekcje

  - wg harmonogramu imprez i uroczystości oraz na zaproszenie nauczycieli.

  • Bieżące kontrole i lustracje

  - dyżury, dokumentacja, plany pracy.


  Podstawa prawna: § 5. ust.1.Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. Nr 89, poz.845)

  Etapy procesu hospitacyjnego - czynności podejmowane przez uczestników procesu

  1. Dyrektor szkoły
   1. Planowanie hospitacji
    Dyrektor na każdy rok szkolny opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej:

                                  1.            Problematykę, cele i zadania hospitacji.

                                  2.            Harmonogram hospitacji, który uwzględnia każdego nauczyciela - co najmniej l raz w ciągu roku szkolnego, a nauczycieli stażystów i kontraktowych wg odrębnych przepisów. Harmonogram uwzględnia wszystkie formy zajęć prowadzonych przez nauczycieli tj.:

     • zajęcia lekcyjne dydaktyczne i godziny do dyspozycji wychowawców
     • zajęcia pozalekcyjne
     • zajęcia opiekunów organizacji młodzieżowych
     • zebrania z rodzicami, wywiadówki
     • wycieczki
     • uroczystości szkolne, imprezy.
   1. Przygotowanie hospitacji:

   1.      Przed hospitacją osoba hospitująca zapoznaje się z:

     • programem nauczania danego przedmiotu i jego zgodności z podstawą programową;
     • planem nauczania (wychowania, opieki);
     • wynikami pracy nauczyciela - wychowawcy (dzienniki lekcyjne, prace uczniów, ocenianie uczniów, inne);
     • przedmiotowym systemem oceniania.

  2.             Rozmowa przedhospitacyjna odbywa się na 1 - 3 dni przed hospitacją i uwzględnia niżej przedstawione zagadnienia:

     • ogólną charakterystykę klasy, podejście do nauki, problemy dydaktyczno-wychowawcze
     • obudowę dydaktyczną do przedmiotu: czy nauczyciel posiada przedmiotowy system oceniania, czy i jak przekazał uczniom i rodzicom wymagania edukacyjne
     • stosowany program nauczania i rozkład materiału
     • planowany temat obserwowanej lekcji
     • cele lekcji: ogólne i operacyjne
     • planowane formy przeprowadzenia lekcji.

                                  3.            Hospitacja.

     • Bezpośrednia obserwacja zajęć, bez ingerencji w zaplanowany temat i tok zajęć hospitacyjnych.
     • Zachowanie taktu, poszanowania godności nauczyciela.
     • Odnotowanie faktu hospitacji w dzienniku lekcji - zajęć.

                                  4.            Rozmowa pohospitacyjna (do trzech dni po hospitacji).
  Ocena lekcji (zajęć) hospitującego oraz wspólna analiza z nauczycielem w zakresie:

  • dobóru tematu lekcji;
  • organizacji lekcji;
  • metod nauczania, wychowania, opieki i innych norm pedagogicznych;
  • realizacji programu (nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki)
  • zastosowania środków dydaktycznych;
  • aktywizacja intelektualna, emocjonalna i praktyczna uczniów;
  • ocenianie uczniów;
  • prowadzenie przez uczniów i poprawianie przez nauczyciela zeszytów przedmiotowych;
  • urządzenia klasy, pracowni;
  • współpracy z rodzicami;
  1. Nauczyciel hospitowany

  1.     Nauczyciel, który według harmonogramu ma planowaną hospitację, zgłasza się na początku wyznaczonego miesiąca do osoby hospitującej w celu uzgodnienia dokładnego terminu hospitacji i rozmowy przedhospitacyjnej.

  2.     Zapis punktu nie dotyczy nauczycieli, którym zaproponowano w harmonogramie hospitację diagnozującą. Ci nauczyciele uzgadniają termin hospitacji do końca listopada danego roku.

  3.     Na rozmowę przedhospitacyjną nauczyciel przychodzi z kompletem dokumentów, o których jest mowa w punkcie I.B.1.

  4.     Po przeprowadzonej lekcji uzgadnia z hospitującym termin rozmowy pohospitacyjnej.

  5.     Podczas rozmowy pohospitacyjnej nauczyciel dokonuje samooceny lekcji, tj.

  ·        ustosunkowuje się do wykonania ostatnich zaleceń;

  ·        analizuje przygotowanie się do lekcji (zajęć);

  ·        ustosunkowuje się do przebiegu i wyników lekcji;

  ·        ocenia stopień osiągnięcia celów i swoją rolę na lekcji

  ·        analizuje dostrzeżone sukcesy, a także niedociągnięcia, błędy, trudności, niepowodzenia, określa ich przyczyny

  6.     Po rozmowie ustala z hospitującym treść zapisów , jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w dziale wnioski i zalecenia i ustala dalsze działania zmierzające                 do korygowania błędów.

  7.     Zalecenia wymienione w arkuszu realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez hospitującego.

   

  1. Niniejsza procedura obowiązuje w szkole od roku szkolnego 2004/2005.

   

   

   

    udostępnił E. Zielonka dnia 2008-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra