Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  MAJąTEK SP 3

    Majątek SP 3

  MAJĄTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU

  STATUS PRAWNY – Zarząd Miasta Bolesławiec działając na mocy Uchwały Nr VIII/54/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych oraz Uchwały Nr VIII/55/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów stanowiących akt przekształcenia stwierdza, że staje się z dniem 1 września 1999 roku Szkołą Podstawową nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Ceramicznej 5
  o strukturze organizacyjnej klas I – VI.

  FORMA PRAWNA - jednostka budżetowa gminy miejskiej.

  1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska w Bolesławcu. 
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest właściwy kurator oświaty.

  MAJATEK SZKOŁY - stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

  Szkoła dysponuje: 
   
  Budynkiem o powierzchni 2279,37 m2 
  Działką o powierzchni 1,1381ha

  Posiada: 
   
  4 sal lekcyjnych;
  5 pracowni;  

  1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu;   
  1 salę sportową;  
  1 bibliotekę (wypożyczalnia + czytelnia);  
  1 świetlicę;  
  1 gabinet pedagoga   
  1 gabinet pomocy przedlekarskiej;  
  1 gabinet dyrektora;   
  1 sekretariat;  
  1 pokój nauczycielski; 
  1 pomieszczenie administracyjne  
  pomieszczenia socjalne;  
  zestaw boisk szkolnych.

  WARTOŚĆ MAJĄTKU SZKOŁY

  Wartość środków trwałych netto na dzień 30.03.2005 r. wynosi 3.937.518,14 zł .

  Wartość pozostałych środków trwałych ( wyposażenie ) w użytkowaniu

  wynosi 116.940,24 zł , zbiory biblioteczne 16.198,62 zł.

   

    udostępnił E. Zielonka dnia 2008-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra